Dienstverlening

Intake fase

Tijdens de intake worden diepte-interviews gehouden met van tevoren bepaalde sleutelfiguren binnen de organisatie zoals P&O, Directie, Management, OR en mogelijk de Arboarts.

Deze gesprekken duren anderhalf uur en hiervan wordt een verslag gemaakt.

Na deze gesprekken wordt de informatie verwerkt in een korte analyse met een bijbehorend plan van aanpak.

 

Plan van aanpak

Na afronding van de diepte-interviews ontvangt u binnen twee weken de analyse van de gesprekken en het plan van aanpak. In dit plan van aanpak vindt u de omschrijving van de te ondernemen stappen en de taakverdeling hierin tussen de sleutelfiguren van de organisatie zelf, en de mantelzorgmakelaar. Er zal ook omschreven staan wat er nodig is om de eigen medewerkers de stappen op de juiste wijze te laten uitvoeren; bijvoorbeeld training, coaching, aanwezigheid mantelzorgmakelaar, aanwezigheid casemanager verzuim.

In het plan van aanpak vindt u ook de tijdsplanning en de beoogde resultaten van de in te zetten acties. 

Het plan van aanpak wordt vergezeld van een offerte op maat. 

Uitvoering van de opdracht

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt er regelmatig een rapportage over de voortgang verstrekt.

Bij onvoorziene ontwikkelingen of nieuwe informatie die het Plan van Aanpak beïnvloeden gaan wij opnieuw in overleg met de opdrachtgever.

Eindrapportage en advies 

De eindrapportage zal aangeven hoe het project is verlopen en welke resultaten er zijn behaald. Tevens zal er een advies worden opgenomen over hoe het ontwikkelde Mantelzorgvriendelijke HRM-beleid kan worden geborgd in het bestaande P&O beleid.

 

Twee maanden na afloop van het traject nemen wij graag nog even contact met u op om te horen hoe de implementatie van het nieuwe beleid verloopt. wij vragen u dan toestemming om een evaluatieformulier op te sturen. Wij horen graag van u hoe u onze  dienstverlening heeft ervaren.