Abonnementstarief WMO per 1 januari 2020 definitief

Nieuwe situatie; het abonnementstarief:

Het abonnementstarief wordt gefaseerd ingevoerd. Voor een deel van de voorgenomen wijzigingen is een aanpassing van de wet nodig en dat kost tijd. Dit deel van de wetgeving wordt daarom pas later namelijk op 1 januari 2020 van kracht.

Per 1 januari 2019 wordt het voor gemeenten mogelijk om een vast tarief  van maximaal  € 17,50 per 4 weken voor maatwerkvoorzieningen of pgb's te hanteren. Een aantal gemeenten hanteert overigens al een dergelijk tarief.

Vanaf 1 januari 2020 worden zowel de maatwerkvoorzieningen, pgb’s en een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gebracht. Gemeenten dienen bij verordening aan te geven welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. 

Het voorstel regelt dat “in ieder geval de algemene voorzieningen ter compensatie van beperkingen, waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen cliënten en betrokken hulpverleners, onder het abonnementstarief vallen”.  

In de Memorie van Toelichting, de toelichting op de nieuwe wet, worden huishoudelijke hulp en begeleiding als voorbeeld gegeven van voorzieningen die, ook als zij door gemeente als algemene voorziening worden bestempeld, onder dit abonnement komen te vallen.

Welke gevolgen heeft de invoering van het abonnementstarief voor u?

De invoering van het abonnementstarief pakt naar verwachting in de praktijk vooral positief uit voor mensen met een hoger of middeninkomen die langdurige zorg nodig hebben. Voor lage inkomens is het abonnementstarief lang niet altijd voordelig. De meeste gemeenten voeren beleid waardoor mensen met een laag inkomen op dit moment geen of een lage eigen bijdrage betalen. Ook onder de nieuwe regelgeving mogen gemeenten bijvoorbeeld de lage inkomens uitzonderen.  Gemeenten kunnen het tarief naar beneden aanpassen. Zij zijn dit echter niet verplicht. 

Omdat het wetsvoorstel gemeenten binnen grenzen de ruimte geeft om zelf aan te vullen welke extra voorzieningen er onder het abonnementstarief  te plaatsen kan de inhoud van het abonnement per gemeente verschillen.